bloemen L geschaald
bloemen L geschaald
bloemen L geschaald
brief

EEN.algemene voorwaarden

Biohotel Oberambach

strekking

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de huur van kamers, banket- en evenementenruimten voor de uitvoering van evenementen zoals bruiloften en voor de gerelateerde andere diensten van Schlossgut Oberambach GmbH.
 2. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing. Iets anders is alleen van toepassing als dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd door Schlossgut Oberambach GmbH.

 

Contractsluiting / overdracht aan derden / meldingsverplichtingen

 1. Het contract komt tot stand wanneer uw contract is aanvaard door de receptie of de banket- en congresafdeling (boekingsbevestiging).
 2. Het contract komt tot stand tussen Hotel Schlossgut Oberambach GmbH en de gast / organisator.
 3. Indien het contract met Hotel Schlossgut Oberambach GmbH tot stand komt door tussenkomst van een derde partij, bijv. een agentschap, een handelsmakelaar of een organisator, is deze derde hoofdelijk aansprakelijk jegens ons voor alle verplichtingen uit het gesloten contract, indien wij een overeenkomstige verklaring hiervan.
 4. Voor onderverhuur of andere overdracht van de gehuurde ruimten, ruimtes en vitrines aan derden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schlossgut GmbH vereist. Zonder dit mag je niet.

 

Aankomst en vertrek

 1. Tenzij anders overeengekomen zijn de kamers op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur te betrekken.
 2. Gereserveerde kamers die op de dag van aankomst niet om 18.00 uur bezet zijn, kunnen door Hotel Schlossgut Oberambach GmbH aan andere partijen worden toegewezen. Dit geldt alleen niet als de gast/organisator de aankomst na 18.00 uur heeft aangekondigd.
 3. Op de dag van vertrek dienen de kamers uiterlijk om 11.00 uur aan ons te zijn geretourneerd. Als de kamers op de dag van vertrek later dan 11.00 uur worden teruggebracht, is Hotel Schlossgut Oberambach GmbH gerechtigd 50% van de volledige accommodatieprijs (catalogusprijs) in rekening te brengen als de kamer voor 18.00 uur wordt teruggebracht en de volledige accommodatieprijs na 18.00 uur. Het staat de gast/organisator vrij te bewijzen dat het hotel geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bewijs te leveren en verdere schade te claimen.

 

Prijzen en diensten

 1. Wij leveren de diensten die in de boekingsbevestiging staan ​​vermeld.
 2. De gast/organisator is verplicht de geldende of overeengekomen prijzen voor de getoonde diensten te betalen. Dit geldt ook voor de kosten die aan de gast/organisator in rekening worden gebracht voor diensten van derden in verband met het evenement en voor de daarmee samenhangende onkosten door het hotel jegens derden.
 3. De overeengekomen prijzen zijn inclusief de respectievelijke wettelijke BTW, tenzij dit apart wordt vermeld. Als de periode tussen het sluiten van het contract en het evenement meer dan 4 maanden bedraagt ​​en de prijs die door Schlossgut GmbH voor dergelijke diensten in rekening wordt gebracht, stijgt, kan de contractueel overeengekomen prijs dienovereenkomstig worden verhoogd.
 4. Indien een evenement langer duurt dan 1.00 uur, wordt een forfaitaire nachtwerktoeslag van € 250,- per uur in rekening gebracht.
 5. Als de overeengekomen begin- of eindtijd van het evenement wordt uitgesteld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schlossgut Oberambach GmbH, kunnen de extra kosten van de gereedheid om te presteren worden gefactureerd aan de organisator naar het redelijke oordeel van Schlossgut Oberambach GmbH, tenzij Schlossgut Oberambach GmbH arriveert Fout van uitstel.
 6. Facturen van Schlossgut Oberambach GmbH zijn binnen
  Betaalbaar zonder aftrek binnen 10 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling op de factuur kan rente in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling. De stelling van verdere schade blijft onaangetast.
 7. Schlossgut Oberambach GmbH heeft het recht om bij het sluiten van het contract een redelijk voorschot als borg te vragen.
 8. De klant kan alleen onbetwiste en wettelijk vastgestelde vorderingen verrekenen met vorderingen van Schlossgut Oberambach GmbH.
 9. Creditcards worden niet geaccepteerd voor het afrekenen van rekeningen van de conferentie- en banketactiviteiten van Schlossgut Oberambach GmbH.

 

Annulering door de gast / organisator

 1. Indien de gast/organisator zich terugtrekt uit de tussen ons gesloten overeenkomst, zijn wij gerechtigd u de overeengekomen diensten en prijzen te factureren. De waarde van de door ons bespaarde kosten en eventuele voordelen die worden behaald met het verhuren van de zalen, congres-, banket- en evenementenruimten die u aan andere partijen verhuurt, worden in mindering gebracht.
 2. Indien de herroeping plaatsvindt tussen de twaalfde en achtste week voor de evenementdatum, zijn wij ook gerechtigd om 35% van de verloren voedselverkoop in rekening te brengen en, bij herroeping minder dan vier weken voor aanvang van het evenement, 70%. De berekening van de voedselomzet is gebaseerd op de formule: menuprijs banket x aantal personen. Als er nog geen bindende prijs is afgesproken voor het menu, gaan we uit van het goedkoopste 4-gangenmenu van het huidige contractaanbod.
 3. Wij behouden ons het recht voor om eventuele aanbetalingen die gedaan zijn om een ​​afspraak vast te leggen als administratiekosten in te houden in het geval van een annulering.
 4. Het staat de gast/organisator vrij te bewijzen dat het hotel geen of aanzienlijk minder schade heeft geleden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bewijs te leveren en verdere schade te claimen.

 

Opzegging van het hotel

 1. Het Hotel Schlossgut Oberambach GmbH heeft het recht om zich om een ​​objectief gerechtvaardigde reden uit het contract terug te trekken. Er is met name een objectief gerechtvaardigde reden als:
  - De door de gast/organisator te betalen voorschotten worden ondanks het stellen van een eenmalige respijttermijn niet op tijd ontvangen.
  - overmacht en andere omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn - dit zijn met name stakingen, uitsluitingen, officiële bevelen, enz., die de uitvoering van het contract aanzienlijk moeilijker of onmogelijk maken,
  - Evenementen met misleidende of valse informatie over essentiële feiten, b.v. B. de organisator of de inhoud en het doel van het evenement zijn geboekt,
  - Hotel Schlossgut Oberambach GmbH gegronde redenen heeft om aan te nemen dat het gebruik van de door haar geleverde diensten en/of de uitvoering van het door haar geplande evenement de goede werking van haar bedrijfsvoering, de veiligheid en/of de reputatie van het hotel in gevaar kunnen brengen, zonder dat wij hiervoor in elk geval verantwoordelijk zijn. Dit geldt ook als Schlossgut Oberambach GmbH redenen heeft om aan te nemen dat de organisator of deelnemer van het evenement een sympathisant of aanhanger van Scientology is, of de basisideeën van L. Ron Hubbard verspreidt of gebruikt of die gebonden is aan instructies aan een organisatie die of gebruikt of gebruikt technologieovereenkomsten van Hubbard
  - De gast / organisator van het evenement geeft ons niet of niet tijdig een melding conform paragraaf 2 letters e en f, of een publicatie of reclame in beeld, geluid en gedrukte media waarin het hotel wordt vermeld en genoemd in overeenstemming met lid 11 letter a zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven en de wezenlijke belangen van het hotel daardoor worden geschaad. In deze gevallen hebben wij met name het recht om het evenement publiekelijk te annuleren.
 2. De regeling volgens artikel 5 a tot en met d is in deze gevallen van overeenkomstige toepassing. Wij behouden ons het recht voor om in alle gevallen verdere schadevergoeding te eisen.
 3. Schlossgut Oberambach GmbH moet de organisator onmiddellijk op de hoogte stellen van de uitoefening van het herroepingsrecht.
 4. Bij een gerechtvaardigde herroeping van het contract door Schlossgut Oberambach GmbH heeft de organisator geen aanspraak op schadevergoeding.

 

Aantal deelnemers

 1. Een wijziging in het aantal deelnemers dient minimaal 7 werkdagen voor aanvang van het evenement schriftelijk te worden doorgegeven aan de banket- en congresafdeling. Het wijzigen van het aantal deelnemers is in ieder geval alleen mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 2. Als het aantal personen met meer dan 10% verandert, hebben wij het recht om de bevestigde kamers te wijzigen, tenzij de nieuwe kamers onredelijk of ongeschikt voor u zijn.
 3. Indien het werkelijke aantal deelnemers met maximaal 5% wordt verminderd ten opzichte van de oorspronkelijke bestelling, wordt het werkelijke aantal deelnemers gefactureerd. Bij verdere kortingen worden de volgende verhoudingen van een overeengekomen horeca-omzet van de 5% uitval als volgt gefactureerd: bij melding later dan 7 dagen voor aanvang van het evenement: 50% bij melding op de dag van het evenement: 100%
 4. Bij een toename van het aantal deelnemers zal het werkelijke aantal deelnemers als basis voor de facturering worden gehanteerd.

 

Eten, drinken en andere spullen meenemen en weggooien

Eten en drinken voor evenementen wordt exclusief verzorgd door Schlossgut Oberambach GmbH. Uitzonderingen vereisen een schriftelijke overeenkomst. In deze gevallen wordt een bedrag in rekening gebracht ter dekking van overheadkosten (“kurkengeld” en/of “bordgeld”). De organisator is volledig aansprakelijk voor meegebrachte etenswaren en dranken en vrijwaart Schlossgut Oberambach GmbH van eventuele aanspraken van derden.

 

Technische voorzieningen en aansluitingen

 1. Voor zover Schlossgut Oberambach GmbH op verzoek van de organisator technische en andere uitrustingen van derden voor de organisator betrekt, handelt zij in naam, volmacht en voor rekening van de organisator. De organisator is aansprakelijk voor een zorgvuldige behandeling en correcte terugzending. De organisator vrijwaart Schlossgut Oberambach GmbH van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van deze faciliteiten.
 2. Voor het gebruik van de eigen elektrische installaties van de organisator via het elektriciteitsnet van Schlossgut Oberambach GmbH is hun schriftelijke toestemming vereist. Storingen of schade aan de technische systemen van het hotel of de kamers die worden gebruikt door het gebruik van deze apparaten zijn voor rekening van de organisator, tenzij Schlossgut GmbH of zijn familieleden hiervoor verantwoordelijk zijn. Tenzij anders overeengekomen, kan Schlossgut Oberambach GmbH de door het gebruik van de elektriciteit ontstane stroomkosten forfaitair registreren en in rekening brengen.
 3. De organisator heeft alleen het recht om zijn eigen telefoon-, fax- en andere gegevensoverdrachtapparatuur te gebruiken met toestemming van Schlossgut Oberambach GmbH. Hiervoor kunnen aansluitkosten in rekening worden gebracht.

 

reclame

 1. Publicatie of reclame in beeld-, geluids- of gedrukte media, in het bijzonder in krantenadvertenties, op affiches, reclamefolders enz., met vermelding en naam van Hotel Schlossgut Oberambach, is alleen toegestaan ​​met onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 2. Alle verwijzingen naar ons hotel in programma's, uitnodigingen etc. dienen tijdig voor publicatie inhoudelijk en vormelijk met ons te worden afgestemd. Het beeldmerk (logo) en het woordmerk moeten worden gebruikt in overeenstemming met de brochure van ons bedrijf en mogen niet worden gewijzigd of gecombineerd met andere symbolen.

 

GEMA

 1. Alle muziekevenementen dienen vooraf door de gast/organisator aan GEMA te worden gemeld. De kosten zijn voor rekening van de gast/organisator.
 2. De gast / organisator vrijwaart het hotel van alle aanspraken van GEMA die ontstaan ​​of worden gesteld door onbevoegd gebruik van de rechten van GEMA of derden (bijvoorbeeld door niet-registratie door de gast / organisator).

 

Dingen die je hebt meegebracht

 1. Mitgeführte Ausstellungs-, Seminar,- Tagungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Veranstalters in den Veranstaltungsräumen. Die Schlossgut Oberambach GmbH übernimmt keine Bewachungs- oder Aufbewahrungspflicht. Im Übrigen haftet die Schlossgut Oberambach GmbH nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die für die Veranstaltung bestimmten Gegenstände sind, sofern möglich, nicht früher als 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn in das Hotel zu bringen. Auch hier besteht seitens der Schlossgut GmbH bezüglich Verlust, Untergang und Beschädigung lediglich bei grober Fahrlässigkeit, Vorsatz  oder Verletzung der Vertragspflichten von der Schlossgut Oberambach GmbH, begrenzt auf die jeweilige Deckungssumme der Betriebshaftpflichtversicherung, Versicherungsschutz. Die Versicherung mitgebrachter Gegenstände obliegt dem Veranstalter. Eine Änderung dieser Vereinbarung bedarf der Schriftform. Um etwaige Beschädigungen der vom Gast/Veranstalter mitgebrachter Ausstellungs- oder sonstiger, auch persönlicher Gegenstände zu vermeiden, sind die Aufstellung oder Anbringung dieser Gegenstände vorher mit der Bankett- und Tagungsabteilung abzustimmen.Die vom Gast/Veranstalter mitgebrachten Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände sind nach Ende der Veranstaltung unverzüglich zu entfernen, einschließlich sämtlicher Dekorationen sowie sämtlicher Verpackungen. Soweit der Gast/Veranstalter die Gegenstände, Dekorationen und Verpackungen nicht unverzüglich nach Ende der Veranstaltung entfernt, sehen wir uns gezwungen, die Entfernung auf dessen Rechnung und Kosten  selbst zu veranlassen.

 

Aansprakelijkheid van Hotel Schlossgut Oberambach GmbH

 1. Als zich gebreken voordoen in de leveringen of diensten van Schlossgut Oberambach GmbH of diensten worden verstoord, moet de organisator dit onmiddellijk nadat ze zijn vastgesteld melden, zodat Schlossgut Oberambach GmbH de mogelijkheid heeft om de situatie zo snel mogelijk te verhelpen of ervoor te zorgen dat de leveringen en diensten in overeenstemming zijn met het contract. Voor zover dit door de aard van het defect / de storing of om andere dwingende redenen niet mogelijk is of niet van de organisator kan worden verwacht, moeten gebreken in ieder geval uiterlijk bij de teruggave van de kamers aan Schlossgut Oberambach GmbH worden gemeld. schade zo laag mogelijk houden.
 2. Behalve in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, is Schlossgut Oberambach GmbH alleen aansprakelijk voor opzettelijk of grof nalatig gedrag van haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten.
 3. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien wij aansprakelijk zijn op grond van de Wet Productaansprakelijkheid of uit andere producentenaansprakelijkheid. Ze zijn ook niet van toepassing op aansprakelijkheid op grond van een door het hotel aanvaarde garantie of een inkooprisico van het hotel, evenals op aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij gedekt zijn door een aansprakelijkheidsverzekering.
 4. De wettelijke vorderingen die voortvloeien uit de aansprakelijkheid van het hotel als herbergier (§§ 701 ev BGB) blijven volledig onaangetast door alle bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen. Geld en waardevolle spullen kunnen worden opgeborgen in de hotelkluis. Wij raden u nadrukkelijk aan van deze mogelijkheid gebruik te maken.

 

Aansprakelijkheid van de organisator voor schade

De organisator is aansprakelijk voor alle schade, zoals schade aan het gebouw of de inventaris, veroorzaakt door deelnemers of bezoekers van het evenement, medewerkers, andere derden uit zijn omgeving of hemzelf. Schlossgut Oberambach GmbH kan de organisator verzoeken passende zekerheden te stellen (zoals verzekeringen, garanties, enz.).

 

Diversen

 1. Hotel Schlossgut Oberambach GmbH vervult de wake-up calls met de grootste zorg. Informatie wordt door het hotel naar beste vermogen verstrekt. Wij behandelen berichten, post en goederenbezorging voor gasten met de grootst mogelijke zorg. Alleen op uitdrukkelijk verzoek en tegen vergoeding van de verzendkosten verzorgen wij de verzending van de goederen. De aansprakelijkheidsregeling volgens artikel 13 is dienovereenkomstig van toepassing.
 2. Gevonden voorwerpen worden alleen op uw uitdrukkelijk verzoek doorgestuurd. Wij bewaren verloren voorwerpen in ons hotel voor een periode van 6 maanden. Dieren mogen alleen worden meegenomen na voorafgaande toestemming en tegen een toeslag. Voor de bezorging van berichten, post en goederen wordt geen bewaarovereenkomst gesloten.

 

Slotbepalingen

 1. Aanvullende overeenkomsten zijn alleen schriftelijk geldig. Ze treden pas in werking als Hotel Schlossgut Oberambach GmbH dit ook schriftelijk heeft bevestigd. Dit geldt ook voor de vrijstelling van deze schriftelijke vormvereiste.
 2. Plaats van uitvoering en betaling is - voor zover wettelijk toegestaan ​​- de gemeente Münsing am Starnberger See, district Oberambach.
 3. Münsing am Starnberger See is de exclusieve bevoegde rechtbank voor geschillen die voortvloeien uit het met de gast / organisator gesloten contract en de uitvoering ervan, voor zover wettelijk toegestaan.
 4. Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing.
 5. Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de niet-effectieve bepalingen gelden die welke het dichtst bij het beoogde economische doel komen.

 

Geldig vanaf december 2017, alle eerdere versies zijn dus niet meer geldig.

bloemen R geschaald
bloemen R geschaald
bloemen R geschaald